Vítáme vás na webových stránkách firmy S-vel

Nabízíme zemní a vodohospodářské práce

Na­bí­zí­me kom­plex­ní vo­do­hos­po­dář­ské práce - od­bahně­ní a vý­stav­bu ryb­ní­ků, vý­stav­ba je­zí­rek s vý­pus­tí nebo bez vý­pus­ti, čiš­tě­ní a dláž­dě­ní po­to­ků, drob­né ka­na­li­za­ce, me­li­o­ra­ce...

Jsme vybaveni moderní technikou pro dodávku zemních a výkopových prácí. Z vý­ko­po­vých prací na­bí­zí­me zejmé­na vý­ko­py zá­kla­dů pro ro­din­nou, ale i prů­mys­lo­vou vý­stav­bu, dále vý­ko­py dre­náž­ních ša­chet, ba­zé­nů, jam a další...

Z vý­ko­po­vých prací na­bí­zí­me zejmé­na vý­ko­py zá­kla­dů pro ro­din­nou, ale i prů­mys­lo­vou vý­stav­bu, dále vý­ko­py dre­náž­ních ša­chet, ba­zé­nů, jam a další...

Dále nabízíme

Dále se zabýváme dodávkou rozvodů elektriky a plynu. V neposlední řadě nabízíme služby autodopravy.

Novinky
Portál Telč - informační portál města | 26.06.2013 |
Nový web | 13.10.2012 | Spustili jsme nové webové stránky naší firmy S-vel. Nabízíme zemní a vodohospodářské práce.
více novinek... Kontakt

Milan Veleba - Telč (Vysočina)

+420 601 601 030, +420 602 111 840

kontakty...

Vodohospodářské práce

Nabízíme komplexní vodohospodářské práce - odbahnění a výstavbu rybníků, výstavba jezírek s výpustí nebo bez výpusti, čištění a dláždění potoků, drobné kanalizace, meliorace...

Výkopové práce

Z výkopových prací nabízíme zejména výkopy základů pro rodinnou, ale i průmyslovou výstavbu, dále výkopy drenážních šachet, bazénů, jam a další...

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.